Urząd Dozoru Technicznego – UDT

Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo. Wizja Urzędu Dozoru Technicznego to skuteczna, wiarygodna i kompetentna instytucja zaufania publicznego, świadczącą usługi strony trzeciej zgodnie z wymogami prawa oraz standardami europejskimi i międzynarodowymi, wspierająca państwo, obywateli i podmioty gospodarcze w działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych oraz ochronie mienia i środowiska.
Realizację misji wspierają priorytety strategiczne UDT. Stanowią one punkt wyjścia do tworzenia naszych bieżących planów działania.
Misja, wizja i wynikające z nich priorytety strategiczne są odzwierciedleniem aktualnych uwarunkowań, w których działa UDT i które ulegają ciągłym większym lub mniejszym zmianom.
Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Żródło: http://www.udt.gov.pl/HTML/

Dozór techniczny wózków widłowych
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.
Zgodnie z art. 14.1 ustawy urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatacje, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego – terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Decyzja zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego jest wydawana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej wózka oraz przeprowadzenia badania odbiorczego, dokonywanego przez inspektora dozoru technicznego.
W związku z powyższym użytkownicy/właściciele wózków widłowych mają obowiązek:
Zgłosić do UDT w formie wykazu wszystkie użytkowane wózki widłowe celem ich rejestracji.
Skompletować niezbędną dokumentację techniczną i doprowadzić wózki do stanu technicznego umożliwiającego ich rejestrację.
Prowadzić Dziennik Konserwacji wózka widłowego, oddzielnie dla każdego wózka.
Wykonywać konserwację wózka widłowego, przez uprawnionego konserwatora.
Wózek, którego badania odbiorcze zakończyły się wynikiem negatywnym, powinien być wycofany z eksploatacji lub ponownie przedstawiony do badań odbiorczych, po przeprowadzeniu stosownych napraw. Konserwacje wózka odebranego przez dozór techniczny może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT.